5. ročník - ortopedie

Předmět: Ortopedie D0110608 SIS
 

Výuka ortopedie a traumatologie pohybového aparátu probíhá v rámci prezenčního studia na lékařské fakultě s následujícími tématickými podskupinami: dětská a dospělá ortopedie, onkoortopedie, spondylochirurgie, septická ortopedie, dětská a dospělá skeletální traumatologie, fyzioterapie, balneoterapie, protetika a ortotika.

Výuka oboru ortopedie je zaměřena zejména na získání praktických dovedností a znalostí v oboru ortopedie. V rámci výuky je kladen důraz na osvojení základních dovedností při vyšetření pacienta včetně stáže na ortopedickém lůžkovém oddělení a tvorbu kazuistik. V průběhu stáže mají studenti možnost aktivně se účastnit operačních výkonů jako asistence na sále, což studentům umožňuje nejlepší možnost získat zkušenosti s provozem ortopedického operačního sálu, včetně osvojení základních praktických dovedností.
V rámci školícího centra na Plzeňské ulici si mohou studenti vyzkoušet základní dovednosti při nakládání jednoduchých stehů, absolvují základy uzlení stehů a k dispozici je i artroskopický trenažér, na kterém si studenti mohou vyzkoušet různé artroskopické techniky ošetření kloubů. Stáže jsou doplněny přednáškami, které shrnují stěžejní kapitoly z ortopedie. Tyto znalosti jsou nutné k úspěšnému složení zkoušky z oboru ortopedie.

 
Místo výuky:

Přednášky, semináře a ranní rozdělení studentů probíhají v zasedací místnosti kliniky v dětské části, 4. patro v křídle D v prostorách sekretariátu kliniky. Každé ráno se studenti sejdou s vyučujícím v zasedací místnosti v 8:30 (v úterý dle rozdělených skupin).

Simulační laboratoř se nachází na Plzeňské v budově TÚ, místnost 113, začátek přednášky v 8:45 hodin.

Časový harmonogram přednášek a praxe + typy praktické části vč. časového plánu jsou uvedeny detailně na rozvrhových lístcích.

 

Sylabus    

1.týden

Pondělí

Rozdělení do skupin, alokace, představení Kliniky

Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody

Úterý

Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

 

Středa

Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

 

Čtvrtek

VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA)
Vyšetření kyčle

 

Pátek Artróza, endoprotetika
Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí

 

2.týden

Pondělí

Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie
Vyšetření páteře a délky končetin

 

Úterý

Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

 

Středa

Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér

 

Čtvrtek

Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína
Vyšetření ramena a kolena

 

Pátek Prezentace kazuistik, opakování, zápočet

 

  Seminář

Praktika oddělení (skupiny A-D)

dobrovolně ambulance/sál

Sono kyčlí (skupiny A-D)

13:00 - 13:30

Týden 1      
Pondělí 8:30-12:30    
Úterý  

sk. A 8:30-10:30

sk. B 10:30-12:30

 sk.A

Středa

 

8:30-12:30

   sk.B
Čtvrtek 8:30-12:30    sk.C
Pátek 8:30-12:30    
       
Týden 2      

Pondělí

8:30-12:30

 

 sk.D

Úterý

 

sk. C 8:30-10:30

sk. D 10:30-12:30

 

Středa

(Plzeňská)
 

 

sk. A,B 8:45-10:15

sk. C,D 10:30-12:00

 

 

Čtvrtek

8:30-12:30

 

 

Pátek

8:30-12:30

   

 

Organizace výuky

Podmínky zakončení předmětu   

Zápočet za prezenci přednášející uděluje vždy poslední den stáže. Ve dvoutýdenním bloku jsou povoleny 2 zdůvodněné absence (např. nemoc, lékař, hospitalizace). Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce. Absence je možno nahradit buď dobrovolnou asistencí na sále mimo běžnou výuku, nebo absolvováním 3 hodinové stáže na ambulanci urgentního ortopedického příjmu na dětské části FNM. Nahrazení absence je nutno domluvit s dostatečným předstihem na sekretariátu kliniky.

Uznání stáží nebo zkoušek mimo 2.LF.

Prezence bude uznána po předložení a kontrole sylabů daného pracoviště, v případě vykonání zkoušky a následném požadavku pro její uznání je nutný pohovor k ověření znalostí u přednosty kliniky Prof.MUDr.Havlase. Pokud student prokáže znalosti v rozsahu našich požadavků, je mu zkouška uznána. V opačném případě je studentovi doporučeno zkoušku vykonat znovu na našem pracovišti.

Absolvování výuky s jiným kruhem

Je možné pouze se souhlasem vedení kliniky, pokud to dovolí kapacita kruhu - max. kapacita kruhu je 20 studentů (není-li děkanátem určeno jinak). Pokud je kruh plně obsazen, změna je možná pouze event.výměnou s některým z kmenově zapsaných studentů, který musí písemně potvrdit, že s kruhem na stáž docházet nebude. I tak je zapsání k jinému kruhu podmíněno tím, že při zápisu na zkoušku je respektována priorita kmenově zapsaných studentů (u termínu v SISu vždy uvedeno).

Prezentace, texty a vzorové otázky

Materiály pro přípravu k zápočtovému testu se nacházejí na stránce Ortopedie - literatura a výukové materiály.

Termíny výuky

ORT6 - 2.10.2023 - 13.10.2023

ORT8 - 16.10.2023 - 27.10.2023

ORT10 - 30.10.2023 - 10.11.2023

ORT9 - 2.1.2024 - 12.1.2024

ORT2 - 29.1.2024 - 9.2.2024

ORT7 - 11.3.2024 - 22.3.2024

ORT3 - 25.3.2024 - 5.4.2024

ORT1 - 15.4.2024 - 26.4.2024

ORT4 - 13.5.2024 - 24.5.2024

ORT5 - 3.6.2024 - 14.6.2024

Zkouškové otázky
1.       Anatomie, fyziologie a patofyziologie kostí a kloubů   
·         základní anatomie kosti, růst kosti, typy kloubů, stabilita kloubů
 
2.       Hojení kostí a vazů
·         Principy hojení pojivové tkáně, fáze hojení kosti
 
3.       Traumata pohybového aparátu v dětském a dospělém věku.
·         Typy poranění pohybového aparátu, klinický obraz, souhrn terapie
 
4.       Základní operační výkony v ortopedii
·         Základní typy výkonů, zásady, historie
 
5.       Osteosyntéza
·         typy, indikační schémata jednotlivých typů osteosyntézy
 
6.       Principy AO osteosyntéz
·         Principy spojení kostí, šetrnost k tkáním, podpora hojeni kosti
 
7.       Zevní osteosyntézy - typy a indikace
 
8.       Revmatochirurgie
·         Základní revmatická postižení pohybového aparátu, základní typy výkonů, časování výkonů
 
9.       Ortotika a ostatní součásti ortopedické protetiky
·         Ortézy, protetika, kalceotika, adjuvantika
 
10.   Analgetická terapie v ortopedii
·         Přehled základních skupin analgetik (NSA, opiáty, kombinace analgetik)
·         strategie léčby pooperační bolesti, kontraindikace podání analgetik
 
11.   Miniinvazivní operace v ortopedii.
·         Artroskopie kloubů, artroskopicky asistované mimokloubní výkony, miniinvazivní osteosyntéza
 
12.   Artroskopie ramena
·         Indikace k artroskopii, základní typy výkonů
 
13.   Artroskopie kolena.
·         Indikace k artroskopii, základní typy výkonů
 
14.   Aloplastika
·         Indikace k operaci, typy endoprotéz, základní principy implantace – kyčel, koleno, ramenní kloub
 
15.   Ortopedický screening
·         VDK, vrozené vady nohy, skoliosy, vadné držení těla
 
16.   Vrozené vady končetin.
·         Polydaktylie, syndaktylie, fokomelie, amelie, vrozené paklouby bérce a femuru
·         Etiologie, základy terapie
 
17.   Osové deformity končetin
·         Genua valga, genua vara
·         Klinický obraz, principy konzervativní a operační terapie
 
18.   Vrozené vady nohy (pes calcaneovalgus cong. vs. pes planus cong. /vertikální talus/)
·         Klinický obraz, principy léčby
 
 
19.   Pes Equinovarus congenitus
·         Klinický obraz, principy léčby, redresní sádrování
 
20.   Získané vady nohy
·         Plochonoží, pes transversoplanus, metatarsalgia
·         Etiologie, klinický obraz, terapie
 
21.   Hallux valgus
·         Klinický obraz, diagnostika, principy konzervativní a operační terapie
 
22.   VVK – diagnostika
·         klinické vyšetření, UZ, rentgenový nález
 
23.   VVK - konzervativní léčba
·         Distrakce, pomůcky a indikace k jejich použití
 
24.   VVK - operační léčba
·         Základní typy výkonů v závislosti na věku
 
25.   VVK - následky léčby
·         Reziduální dysplasie, komplikace, morfologické změny po terapii
 
26.   Aseptické nekrosy
·         Etiologie, dělení: idiopatické, sekundární, terapie
 
27.   M. Perthes - konzervativní léčba
·         Klinický obraz, principy konzervativní terapie, indikace, diagnostika, stadia onemocnění
 
28.   M. Perthes - operační léčba
·         Principy operační terapie, indikace, základní typy výkonů, léčba následků
 
29.   Coxa vara adolesc
·         Etiologie, klinický obraz, diagnostika, základní principy léčby
 
30.   Skoliózy
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
 
31.   Kyfózy a jiné vady páteře
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
·         M.Scheuermann, M. Bechtěrev, sekundární kyfózy
 
32.   Ortopedické vady neurogenní etiologie
·         Rozdělení, principy terapie
 
33.   Ortopedické léčení chabých paréz
·         Rozdělení, principy terapie
 
34.   Ortopedické léčení spastických paréz.
·         Rozdělení, principy terapie
 
35.   Systémová a metabolická onemocnění kostí - karence vitamínů a hormon. léčba.
·         Rachitis, mukopolysacharidozy, skorbut
 
36.   Osteogenesis imperfekta, fibrodysplázie, osteopetróza.
·         Klinický obraz, diagnostika, terapie
 
37.   Poruchy růstu
·         Achondroplasie, zkraty končetin, přerůsty končetin
·         Klinický obraz, prolongace kostí
38.   Osteoporosa, osteomalácie, osteopenie.
·         Etiologie, klinický obraz, laboratorní vyšetření kostního metabolismu, terapie
 
39.   Záněty kostí, záněty kloubů
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
·         Osteomyelitis akutní vs. chronická
·         Purulentní artritis – principy terapie
 
40.   Specifická onemocnění kostí a kloubů
·         Tuberkuloza, bruceloza, sarkoidoza
·         Etiologie, klinický obraz, terapie
 
41.   Nádory pohybového aparátu
·         rozdělení, principy léčby, věková specifika, diagnostika
 
42.   Benigní nádory
·         Typy benigních nádorů dle pojivové tkáně (exostoza, enchondrom, fibrom, osteoidní osteom, lipom)
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
43.   Maligní nádory
·         Osteosarkom, Ewingův sarkom, Chondrosarkom, ostatní sarkomy
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
44.   Sekundární a nádorům podobné afekce
·         Metastatické postižení skeletu, Obrovskobuněčný nádor, Kostní cysty (typy)
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
45.   Entezopatie
·         Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie
 
46.   Úžinové syndromy
·         Etiologie, nejčastější lokalizace, klinický nález, terapie
 
47.   Artróza
·         patofyziologie, klinické projevy, diagnostika (RTG stadia)
 
48.   Artróza - možnosti terapie konzervativní
·         Indikace, principy konzervativní terapie, podpůrné pomůcky, balneoterapie, farmakoterapie
 
49.   Artróza - možnosti terapie operační
·         Indikace, základní typy výkonů
 
50.   Koxartróza
·         Klinické projevy, terapie
 
51.   Gonartróza
·         Klinické projevy, osové deformity při gonartróze
 
52.   Spondyloartróza a bolesti v zádech
·         Klinický obraz, etiologie, diagnostika, možnosti terapie
 
53.   Potraumatické nestability kloubů
·         Klinický obraz, diagnostika, možnosti terapie
 
54.   Habituální a recidivující luxace kloubů
·         Klinický obraz, nejčastěji postižené klouby, hypermobilita
 
 
55.   Diferenciální diagnostika bolestí v zádech
 
56.   Diferenciální diagnostika bolestí kyčle.
 
57.   Diferenciální diagnostika bolestí ramena
 
58.   Diferenciální diagnostika bolestí kolena.
 
59.   Pseudoartrózy
·         Příčiny vzniku, dělení pseudoartróz, možnosti terapie
 
60.   Algoneurodystrofický syndrom (komplexní regionální bolestivý syndrom)
·         Klinický nález, etiologie, terapie – farmakoterapie, fyzikální terapie
 
61.   Pooperační komplikace v ortopedii
·         Časné vs. pozdní komplikace
·         Trombóza, infekce, krvácení, selhání implantátů, rigidita kloubů
 

Ukázka praktické výuky v Ortopedické laboratoři:

Created: 16. 11. 2021 / Modified: 29. 1. 2024 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák