5. ročník - ortopedie

Předmět: Ortopedie D0110608 SIS
 

Výuka ortopedie a traumatologie pohybového aparátu probíhá v rámci prezenčního studia na lékařské fakultě s následujícími tématickými podskupinami: dětská a dospělá ortopedie, onkoortopedie, spondylochirurgie, septická ortopedie, dětská a dospělá skeletální traumatologie, fyzioterapie, balneoterapie, protetika a ortotika.

Výuka oboru ortopedie je zaměřena zejména na získání praktických dovedností a znalostí v oboru ortopedie. V rámci výuky je kladen důraz na osvojení základních dovedností při vyšetření pacienta včetně stáže na ortopedickém lůžkovém oddělení a tvorbu kazuistik. V průběhu stáže mají studenti možnost aktivně se účastnit operačních výkonů jako asistence na sále, což studentům umožňuje nejlepší možnost získat zkušenosti s provozem ortopedického operačního sálu, včetně osvojení základních praktických dovedností.
V rámci školícího centra na Plzeňské ulici si mohou studenti vyzkoušet základní dovednosti při nakládání jednoduchých stehů, absolvují základy uzlení stehů a k dispozici je i artroskopický trenažér, na kterém si studenti mohou vyzkoušet různé artroskopické techniky ošetření kloubů. Stáže jsou doplněny přednáškami, které shrnují stěžejní kapitoly z ortopedie. Tyto znalosti jsou nutné k úspěšnému složení zkoušky z oboru ortopedie.

 
Místo výuky:

Přednášky, semináře a ranní rozdělení studentů probíhají v zasedací místnosti kliniky v dětské části, 4. patro v křídle D v prostorách sekretariátu kliniky. Každé ráno se studenti sejdou s vyučujícím v zasedací místnosti v 8:30 (v úterý dle rozdělených skupin).

Simulační laboratoř se nachází na Plzeňské v budově TÚ, místnost 113, začátek přednášky v 8:45 hodin.

Časový harmonogram přednášek a praxe + typy praktické části vč. časového plánu jsou uvedeny detailně na rozvrhových lístcích.

 

Sylabus    

1.týden

Pondělí

Rozdělení do skupin, alokace, představení Kliniky

Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody

Úterý

Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

 

Středa

Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér

 

Čtvrtek

VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA)
Vyšetření kyčle

 

Pátek Artróza, endoprotetika
Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí

 

2.týden

Pondělí

Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie
Vyšetření páteře a délky končetin

 

Úterý

Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

 

Středa

Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

 

Čtvrtek

Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína
Vyšetření ramena a kolena

 

Pátek Prezentace kazuistik, opakování, zápočet

 

  Seminář

Praktika oddělení (skupiny A-D)

dobrovolně ambulance/sál

Sono kyčlí (skupiny A-D)

13:00 - 13:30

Týden 1      
Pondělí 8:30-12:30    
Úterý  

sk. A 8:30-10:30

sk. B 10:30-12:30

 sk.A

Středa

(Plzeňská)

sk. A,B 8:45-10:15

sk. C,D 10:30-12:00

   sk.B
Čtvrtek 8:30-12:30    sk.C
Pátek 8:30-12:30    
       
Týden 2      

Pondělí

8:30-12:30

 

 sk.D

Úterý

 

sk. C 8:30-10:30

sk. D 10:30-12:30

 

Středa
 

8:30-12:30

 

 

Čtvrtek

8:30-12:30

 

 

Pátek

8:30-12:30

   

 

Organizace výuky

Podmínky zakončení předmětu   

Zápočet za prezenci přednášející uděluje vždy poslední den stáže. Ve dvoutýdenním bloku jsou povoleny 2 zdůvodněné absence (např. nemoc, lékař, hospitalizace). Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce. Absence je možno nahradit buď dobrovolnou asistencí na sále mimo běžnou výuku, nebo absolvováním 3 hodinové stáže na ambulanci urgentního ortopedického příjmu na dětské části FNM. Nahrazení absence je nutno domluvit s dostatečným předstihem na sekretariátu kliniky.

Uznání stáží nebo zkoušek mimo 2.LF.

Prezence bude uznána po předložení a kontrole sylabů daného pracoviště, v případě vykonání zkoušky a následném požadavku pro její uznání je nutný pohovor k ověření znalostí u přednosty kliniky Prof.MUDr.Havlase. Pokud student prokáže znalosti v rozsahu našich požadavků, je mu zkouška uznána. V opačném případě je studentovi doporučeno zkoušku vykonat znovu na našem pracovišti.

Absolvování výuky s jiným kruhem

Je možné pouze se souhlasem vedení kliniky, pokud to dovolí kapacita kruhu - max. kapacita kruhu je 20 studentů (není-li děkanátem určeno jinak). Pokud je kruh plně obsazen, změna je možná pouze event.výměnou s některým z kmenově zapsaných studentů, který musí písemně potvrdit, že s kruhem na stáž docházet nebude. I tak je zapsání k jinému kruhu podmíněno tím, že při zápisu na zkoušku je respektována priorita kmenově zapsaných studentů (u termínu v SISu vždy uvedeno).

Prezentace, texty a vzorové otázky

Materiály pro přípravu k zápočtovému testu se nacházejí na stránce Ortopedie - literatura a výukové materiály.

Termíny výuky

ORT6 - 2.10.2023 - 13.10.2023

ORT8 - 16.10.2023 - 27.10.2023

ORT10 - 30.10.2023 - 10.11.2023

ORT9 - 2.1.2024 - 12.1.2024

ORT2 - 29.1.2024 - 9.2.2024

ORT7 - 11.3.2024 - 22.3.2024

ORT3 - 25.3.2024 - 5.4.2024

ORT1 - 15.4.2024 - 26.4.2024

ORT4 - 13.5.2024 - 24.5.2024

ORT5 - 3.6.2024 - 14.6.2024

Zkouškové otázky
1.       Anatomie, fyziologie a patofyziologie kostí a kloubů   
·         základní anatomie kosti, růst kosti, typy kloubů, stabilita kloubů
 
2.       Hojení kostí a vazů
·         Principy hojení pojivové tkáně, fáze hojení kosti
 
3.       Traumata pohybového aparátu v dětském a dospělém věku.
·         Typy poranění pohybového aparátu, klinický obraz, souhrn terapie
 
4.       Základní operační výkony v ortopedii
·         Základní typy výkonů, zásady, historie
 
5.       Osteosyntéza
·         typy, indikační schémata jednotlivých typů osteosyntézy
 
6.       Principy AO osteosyntéz
·         Principy spojení kostí, šetrnost k tkáním, podpora hojeni kosti
 
7.       Zevní osteosyntézy - typy a indikace
 
8.       Revmatochirurgie
·         Základní revmatická postižení pohybového aparátu, základní typy výkonů, časování výkonů
 
9.       Ortotika a ostatní součásti ortopedické protetiky
·         Ortézy, protetika, kalceotika, adjuvantika
 
10.   Analgetická terapie v ortopedii
·         Přehled základních skupin analgetik (NSA, opiáty, kombinace analgetik)
·         strategie léčby pooperační bolesti, kontraindikace podání analgetik
 
11.   Miniinvazivní operace v ortopedii.
·         Artroskopie kloubů, artroskopicky asistované mimokloubní výkony, miniinvazivní osteosyntéza
 
12.   Artroskopie ramena
·         Indikace k artroskopii, základní typy výkonů
 
13.   Artroskopie kolena.
·         Indikace k artroskopii, základní typy výkonů
 
14.   Aloplastika
·         Indikace k operaci, typy endoprotéz, základní principy implantace – kyčel, koleno, ramenní kloub
 
15.   Ortopedický screening
·         VDK, vrozené vady nohy, skoliosy, vadné držení těla
 
16.   Vrozené vady končetin.
·         Polydaktylie, syndaktylie, fokomelie, amelie, vrozené paklouby bérce a femuru
·         Etiologie, základy terapie
 
17.   Osové deformity končetin
·         Genua valga, genua vara
·         Klinický obraz, principy konzervativní a operační terapie
 
18.   Vrozené vady nohy (pes calcaneovalgus cong. vs. pes planus cong. /vertikální talus/)
·         Klinický obraz, principy léčby
 
 
19.   Pes Equinovarus congenitus
·         Klinický obraz, principy léčby, redresní sádrování
 
20.   Získané vady nohy
·         Plochonoží, pes transversoplanus, metatarsalgia
·         Etiologie, klinický obraz, terapie
 
21.   Hallux valgus
·         Klinický obraz, diagnostika, principy konzervativní a operační terapie
 
22.   VVK – diagnostika
·         klinické vyšetření, UZ, rentgenový nález
 
23.   VVK - konzervativní léčba
·         Distrakce, pomůcky a indikace k jejich použití
 
24.   VVK - operační léčba
·         Základní typy výkonů v závislosti na věku
 
25.   VVK - následky léčby
·         Reziduální dysplasie, komplikace, morfologické změny po terapii
 
26.   Aseptické nekrosy
·         Etiologie, dělení: idiopatické, sekundární, terapie
 
27.   M. Perthes - konzervativní léčba
·         Klinický obraz, principy konzervativní terapie, indikace, diagnostika, stadia onemocnění
 
28.   M. Perthes - operační léčba
·         Principy operační terapie, indikace, základní typy výkonů, léčba následků
 
29.   Coxa vara adolesc
·         Etiologie, klinický obraz, diagnostika, základní principy léčby
 
30.   Skoliózy
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
 
31.   Kyfózy a jiné vady páteře
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
·         M.Scheuermann, M. Bechtěrev, sekundární kyfózy
 
32.   Ortopedické vady neurogenní etiologie
·         Rozdělení, principy terapie
 
33.   Ortopedické léčení chabých paréz
·         Rozdělení, principy terapie
 
34.   Ortopedické léčení spastických paréz.
·         Rozdělení, principy terapie
 
35.   Systémová a metabolická onemocnění kostí - karence vitamínů a hormon. léčba.
·         Rachitis, mukopolysacharidozy, skorbut
 
36.   Osteogenesis imperfekta, fibrodysplázie, osteopetróza.
·         Klinický obraz, diagnostika, terapie
 
37.   Poruchy růstu
·         Achondroplasie, zkraty končetin, přerůsty končetin
·         Klinický obraz, prolongace kostí
38.   Osteoporosa, osteomalácie, osteopenie.
·         Etiologie, klinický obraz, laboratorní vyšetření kostního metabolismu, terapie
 
39.   Záněty kostí, záněty kloubů
·         Klinický obraz, diagnostika, základy terapie
·         Osteomyelitis akutní vs. chronická
·         Purulentní artritis – principy terapie
 
40.   Specifická onemocnění kostí a kloubů
·         Tuberkuloza, bruceloza, sarkoidoza
·         Etiologie, klinický obraz, terapie
 
41.   Nádory pohybového aparátu
·         rozdělení, principy léčby, věková specifika, diagnostika
 
42.   Benigní nádory
·         Typy benigních nádorů dle pojivové tkáně (exostoza, enchondrom, fibrom, osteoidní osteom, lipom)
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
43.   Maligní nádory
·         Osteosarkom, Ewingův sarkom, Chondrosarkom, ostatní sarkomy
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
44.   Sekundární a nádorům podobné afekce
·         Metastatické postižení skeletu, Obrovskobuněčný nádor, Kostní cysty (typy)
·         Klinický nález, diagnostika, terapie
 
45.   Entezopatie
·         Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie
 
46.   Úžinové syndromy
·         Etiologie, nejčastější lokalizace, klinický nález, terapie
 
47.   Artróza
·         patofyziologie, klinické projevy, diagnostika (RTG stadia)
 
48.   Artróza - možnosti terapie konzervativní
·         Indikace, principy konzervativní terapie, podpůrné pomůcky, balneoterapie, farmakoterapie
 
49.   Artróza - možnosti terapie operační
·         Indikace, základní typy výkonů
 
50.   Koxartróza
·         Klinické projevy, terapie
 
51.   Gonartróza
·         Klinické projevy, osové deformity při gonartróze
 
52.   Spondyloartróza a bolesti v zádech
·         Klinický obraz, etiologie, diagnostika, možnosti terapie
 
53.   Potraumatické nestability kloubů
·         Klinický obraz, diagnostika, možnosti terapie
 
54.   Habituální a recidivující luxace kloubů
·         Klinický obraz, nejčastěji postižené klouby, hypermobilita
 
 
55.   Diferenciální diagnostika bolestí v zádech
 
56.   Diferenciální diagnostika bolestí kyčle.
 
57.   Diferenciální diagnostika bolestí ramena
 
58.   Diferenciální diagnostika bolestí kolena.
 
59.   Pseudoartrózy
·         Příčiny vzniku, dělení pseudoartróz, možnosti terapie
 
60.   Algoneurodystrofický syndrom (komplexní regionální bolestivý syndrom)
·         Klinický nález, etiologie, terapie – farmakoterapie, fyzikální terapie
 
61.   Pooperační komplikace v ortopedii
·         Časné vs. pozdní komplikace
·         Trombóza, infekce, krvácení, selhání implantátů, rigidita kloubů
 

Ukázka praktické výuky v Ortopedické laboratoři:

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 13. 10. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák