Úspěchy pracoviště

Základy artroskopie kolena a hlezna poprvé na 2. LF UK

2023

První workshop Artroskopické akademie konaný na půdě 2. lékařské fakulty UK se uskutečnil v červnu 2023 v budově teoretických a preklinických ústavů v pražském Motole (Plzeňská ulice), a to na téma Základy artroskopie kolena a hlezna. Kurz organizoval prof. V. Havlas a doc. J. Kautzner ve spolupráci s prof. D. Kachlíkem z Ústavu anatomie 2. LF UK.

Úspěšné dokončení PhD. studia MUDr. Andrej Stančák

2023

V září 2023 dokončil MUDr. Andrej Stančák, Ph.D., své postgraduální studium na téma Srovnání dlouhodobých výsledků konzervativní a chirurgické terapie onemocnění dětského kyčelního kloubu v závislosti na typu a stupni onemocnění.

Založení Artroskopické akademie

2021

Prof. V. Havlas, prof. T. Trč a doc. J. Kautzner se podíleli na vzniku artroskopické akademie. Prvním předsedou Artroskopické akademie, z. s., byl zvolen prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D. Artroskopická akademie, z. s., bude v rámci svého poslání pořádat výukové a školící akce, které povedou k rozvoji operačních technik v rámci artroskopické operativy a budou sloužit k výuce a tréninku začínajících artroskopistů v rámci ČR i Evropy. Artroskopická akademie, z. s., má české i zahraniční členy.

Úspěšné dokončení PhD. studia MUDr. Jan Kotaška

2021

V listopadu 2021 dokončil as. MUDr. Jan Kotaška, Ph.D., své postgraduální studium na téma Využití biochemických markerů k laboratorní diagnostice metabolických a degenerativních onemocnění pohybového aparátu.

Publikace v zahraničních periodicích s IF

2021

V roce 2021 byly publikovány následující práce v mezinárodních ortopedických periodicích s IF autorů prof. MUDr. V. Havlase, Ph.D., doc. MUDr. J. Kautznera, Ph.D., MUDr. R. Hudáka a MUDr. A. Stančáka.

  • Al-Redouan A, Hudák R, Naňka O, Kachlík D. The morphological stenosis pattern of the suprascapular notch is revealed yielding higher incidence in the discrete type and elucidating the inevitability of osteoplasty in horizontally oriented stenosis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2021, 29(7), 2272-2280. IF 4.342
  • Salášek M, Havránek P, Havlas V, Pavelka T, Pešl T, Stančák A, Hendrych J, Džupa V. Paediatric pelvic injuries: a retrospective epidemiological study from four level 1 trauma centers. International Orthopaedics 2021 Aug;45(8):2033-2048 IF = 2,854
  • Zeman P, Rafi M, Kautzner J. Evaluation of primary hip arthroscopy complications in mid-term follow-up: a multicentric prospective study. International Orthopaedics 2021 Oct;45(10):2525-2529. IF 2,854

 

Zvolení doc. J. Kautznera předsedou SSTA

2021

Na kongresu Společnosti pro Sportovní traumatologii a Artroskopii ČLS JEP byl v rámci voleb do výboru společnosti zvolen doc. MUDr. J. Kautzner, Ph.D., předsedou společnosti na nadcházející funkční období. Prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D., byl zvolen vědeckým sekretářem společnosti.

Doc. J. Kautzner úspěšně habilitoval

2020

S účinností od 21. 5. 2020 byl doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D., jmenován docentem pro obor ortopedie s tématem habilitační práce Využití artroskopické operační techniky v terapii syndromu femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu.

Organizace prvního on-line sympozia v ortopedii v ČR

2020

Pořádali jsme první on-line sympozium v ortopedii na téma Novinky v ortopedii. Garantem a prezidentem sympozia byl prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. Konalo se v prosinci 2020.

 

Doc. E. Šťastný úspěšně habilitoval

2019

S účinností od 1. 8. 2019 byl doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D., jmenován docentem pro obor ortopedie.

 

Klinika záskala grant AZV

2018

Klinika získala grant AZV.

V. Havlas et al: Stanovení bezpečnosti a účinnosti alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky kolene: preklinická studie na zvířecím modelu

AZV: NV19-06-00355

 

Vojtěch Havlas jmenován profesorem

2018

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem republiky prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., jmenován profesorem.

 

Prof. T. Trč získal jmenovací dekret od ministra zdravotnictví

2017

Prof. T. Trč byl ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem jmenován členem akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci aprobační zkoušky lékaře s účinností od 28. 12. 2017.

Prof. T. Trč editorem významné publikace

2017

Prof. Tomáš Trč v roce byl spolueditorem publikace Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu.

 

Nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016

2016

Kolektiv autorů získal ocenění za nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016. Šťastný, E.; Trč, T.; Philippou, T; Lisý, J.; Bruna, R.: Využití počítačové tomografie při hodnocení osteointegrace a remodelace kostní tkáně v okolí necementované revizní oválné jamky – typ TC, Ortopedie, č. 6, 2016.

 

Organizace a odborná garance centrálního středoevropského kongresu 11th Central European Orthopaedic Congress

2016

Česká republika získala pořadatelství a naše klinika zajistila organizaci a odbornou garanci centrálního středoevropského kongresu 11th Central European Orthopaedic Congress (CEOC) ve dnech 9.–11. 6. 2016 v Praze. Hovořilo se o tématech: New trends in hip and knee arthroplasty, arthroscopy of hip, elbow and akle, tumors metastasis and bone tumors, osteoporosis from orthopaedic point of view and osteoarthritis non prosthetis treatment (stem cells, PCR, cultivated chondoblasty, podiatric orthopaedics, trauma).

 

Prof. T. Trč byl zvolen předsedou Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

2016

Přednosta kliniky prof. T. Trč byl na Národním kongresu zvolen předsedou Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP.

 

Prof. T. Trč se stal členem předsednictva ČLS JEP a redakční rady Časopisu lékařů českých

2015

Prof. T. Trč byl zvolen za člena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a zároveň se stal členem redakční rady Časopisu lékařů českých.

 

V. Spring Orthopaedic Symposium

2015

Organizační zajištění mezinárodní akce „V. Spring Orthopaedic Symposium“ ve dnech 19.–20. 3. 2015 v Lázních Bělohrad, vč. odborné garance. Téma: Aktuální postupy v revmatochirurgii.

 

Ocenění za nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2015

2015

Doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D., získala ocenění za nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2015. Jednalo se o článek s názvem: Pes equinovarus congenitus – dlouhodobé zkušenosti s posteroplantárním releasem.

 

Humanitární operační mise v Jordánsku na pomoc syrským uprchlíkům

2014

Prof. Trč a doc. Havlas se v rámci organizace programu MEDEVAC zúčastnili mise v Jordánsku, kde prováděli operační léčbu syrských uprchlíků, poraněných v syrské občanské válce.

 

Udělen patent ČR – Frézovací přípravek pro opracování dřeňové dutiny pro implantaci endoprotézy kyčle

2013

Patentovaným frezovacím přípravkem je možné v nejkratší době opracovat, bez vynaložení velkého násilí, horní konec stehenní kosti. Opracování je naprosto přesné a odpovídá danému typu endoprotézy. Je určeno jak pro cementované, tak i pro necementované endoprotézy. Frezovací přípravek pro přesné opracování dřeňové dutiny pro implantaci endoprotézy kyčle. Velkou výhodou je dokonalé vyčištění dřeňové dutiny a rychlost opracování. Velmi snadnou úpravou je možné použití pro různé typy implantátů. 26. 7. 2013 byl udělen patent ČR, číslo dokumentu 304 052.

 

Udělení čestného člentsví v Izraelské ortopedické společnosti

2013

Na základě dlouhodbé spolupráce s Naharia Hospital byl prof. Trčovi udělen titul „čestný člen Izraelské ortopedické společnosti“ po přednesení vyzvané přednášky.

 

Pověření organizací evropského ortopedického kongresu CEOC

2013

Prof. Trč byl pověřen předsednictvím výbooru evropského ortopedického kongresu CEOC, který se bude konat v roce 2016 v Praze. Na organizaci se budou podílet vybraní členové kliniky.

 

Pravidelný workshop praktických dovedností v ortopedii a traumatologii

2013

Workshop praktických dovedností v ortopedii a traumatologii pro studenty 4.–6. ročníku se koná v prostorách firmy Beznoska (bývalá výroba implantátů Poldi Kladno), předního výrobce instrumentárií a implantátů pro ortopedii a traumatologii v ČR. Je adresován studentům se zájmem o praktické znalosti a dovednosti v oboru ortopedie a traumatologie. Součástí je také praktický trenažér osteosyntézy a implantace nejběžnějších používaných implantátů. Z workshopu je pořízena foto + video dokumentace, která je pro zájemce k dispozci na CD a DVD.

 

Čestné členství a členství ve výboru Spolku lékařů českých ČLS J. E. Purkyně

2012

Přednosta kliniky obdržel čestné členství ve Spolku lékařů českých ČLS J. E. Purkyně a stal se členem výboru.

 

Světový ortopedický kongres WOC SICOT, 2011 Praha

2011

Prezidentem kongresu byl prof. Trč, kongres měl největší účast za posledních deset let a byl velmi dobře hodnocen. Největší ortopedická akce, která kdy byla v ČR organizována.

 

Čestné členství ve Slovenské ortopedické společnosti

2011

Prof. Trč obdržel v roce 2011 čestné členství ve Slovenské ortopedické společnosti.

 

Evropský patent

2010

Využití autologních mezenchymnových buněk v ortopedii PV 2006-4923.1.2007, CZ/25.01. Pytlík, R., Trč, T., Stehlík, D.

 

Medaile za zásluhy prezidenta republiky pro doc. MUDr. V. Smetanu

2009

Doc. MUDr. V. Smetana obdržel Medaili za zásluhy II. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Předal mu ji český prezident Václav Klaus při příležitosti výročí vzniku Československa 28. října.

 

Udělení Chlumského ceny za nejlepší publikaci v roce 2009

2009

As. MUDr. Schejbalová, Ph.D., a doc. MUDr. T. Trč, CSc., MBA, získali Chlumského cenu ČSOT za nejlepší publikaci roku v oboru ortopedie za knihu Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny.

 

Čestné členství Slovenské artroskopické společnosti

2009

Doc. Trč obdržel v roce 2009 čestné členství SAS.

 

Vicepresident SICOT

2009

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, byl v roce 2009 v rámci organizace SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) jmenován předsedou Evropského výboru pro integraci.

 

Organizace Národního kongresu ČSOT

2009

Ortopedická klinika 2. LF byla pověřena organizací Národního kongresu ČSOT s mezinárodní účastí a v témže roce byl zvolen doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, předsedou ČSOT a současně byl prezidentem kongresu. V tomto roce se kongresu zúčastnilo nejvíce účastníků za dobu pořádání národních kongresů.

 

Světový ortopedický kongres

2008

Praha byla vybrána jako město světového ortopedického kongresu SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) v roce 2011. Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, bude prezidentem kongresu.

 

Časopis Ortopedie

2008

Časopis (šéfredaktor doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA) byl v roce 2008 (po dvou letech existence!) zařazen RVV vlády ČR na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR.

 

Mezinárodní ocenění

2008

V roce 2008 získal doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, čestné členství Maďarské ortopedické společnosti.

 

Popularizační a mediální aktivita

2008

Relace „Diagnóza – Prolongace dlouhých kostí“: doc. MUDr. Václav Smetana, MUDr. Pavel Smetana, doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA.

 

Domácí ocenění

2008

V období 2008–2010 působí doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, ve funkci předsedy SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii).

 

Popularizační a mediální aktivita

2008

Dokončení seriálu „První pomoc“ pro ČT, doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, jeden z moderátorů.

 

Mezinárodní ocenění ESSKA

2007

Na podzim 2007 získala klinika statut „ESSKA Education Center“ (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) – školicí pracoviště Evropské společnosti pro sportovní traumatologii, kolenní chirurgii a artroskopii.

 

Mezinárodní ocenění

2007

Na podzim roku 2007 byl doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, zvolenem členem výboru ESSKA pro období 2008–2010.

 

Mezinárodní kurz

2007

Organizace Instructional Lecture Course ESSKA, Břevnovský klášter, Praha, květen 2007. Organizační sekretář: as. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., Prezident: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA.

 

Domácí ocenění

2007

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, byl v prosinci 2007 jmenován členem Odborného kolegia ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Instruktážní kurz – Miniinvazivní přístup ke kyčli

2007

Live surgery – v dubnu 2007 byl uskutečněn přímý přenos z operačního sálu Innsbruck – Praha FN Motol, moderoval: prof. Dr. Michael Nogler, Univerzitní nemocnice Innsbruck.

 

SICOT Trainee meeting

2006

Mezinárodní kongres SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie) September 2006 Prague. President doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

 

Vznik nového časopisu Ortopedie, 2006

2006

Šéfredaktor – doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., vědecký sekretář – Eduard Šťastný, člen redakční rady – doc. MUDr. V. Smetana

 

Patenty

2006

V letech 2004–2006 celkem 7 patentů vycházejích z kliniky, např.: Kyčelní kloubní jáma, Využití autologních mezenchymových buněk v ortopedii, Vazivový implantát

 

Vicepresident SICOT

2005

2005 – doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., zvolen vicepresidentem SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie)

Vytvořeno: 2. 8. 2022 / Upraveno: 13. 10. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák